بورس تحصیلی دکترا در حیطه پزشکی و داروسازی دانشگاه دورهام(Durham )انگلستان ... كارشناسي حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين – سم شناسي –فارماكولوژي ...