بنا به اهميت و ضرورت تربيت نيروي متخصص در رشته سم‌شناسي در كشور و سابقه خوب برخي آزمايشگاه‌ها و اعضای هيأت علمي دانشكده در زمينه‌هااي سم‌شناسي پزشكي- ...