سم شناسی. فصل 2(اصول سم شناسی) و فصل 3 (ارزیابی خطر) از کتاب سم شناسی قطب سم شناسی و شیمی مواد خوراکی از انتشارات. دانشگاه علوم پزشکی تهران چاپ سال  ...